ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Δομικά Προϊόντα (Κανονισμός 305/2011)

Από 01/07/2013 εφαρμόζεται πλήρως και στη χώρα μας ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (305/2011) για τα Δομικά Προϊόντα , όπως αναφέραμε και στο παρελθόν. 0 νέος Κανονισμός φέρνει μία σειρά από αλλαγές, οι βασικές απαιτήσεις των οποίων παρουσιάζονται επιγραμματικά στη συνέχεια.

Σας αναφέρουμε ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει άμεσα να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, έτσι ώστε να εναρμονιστούν με τις νέες απαιτήσεις που είναι είδη σε ισχύ και είναι οι εξής:

  • Η Δήλωση Συμμόρφωσης αντικαθίσταται από τη Δήλωση Επιδόσεων με υποχρεωτική καταγραφή τουλάχιστον ενός από τα Ουσιώδη Χαρακτηριστικά του προϊόντος και πληροφορίες για τυχόν επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν d αυτό. Πλέον στη Δήλωση Επιδόσεων Θα δίδονται οι κλάσεις/τιμές τις οποίες έχουν τα προϊόντα μας (π.χ. θερμοπερατότητα, αντίσταση στην ανεμοπίεση, υδατοστεγανότητα, αεροδιαπερατότητα κ.α.). Κάθε δήλωση επιδόσεων Θα πρέπει να είναι μοναδική και να αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή παρτίδα προϊόντων. Οι δηλωθείσες τιμές πρέπει να είναι οι δυσμενέστερες και όχι οι μέσες τιμές της παρτίδας που διαθέτει ο κατασκευαστής στην αγορά. Η Δήλωση Επιδόσεων συνοδεύει τα προϊόντα και δίδεται στον πελάτη σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
  • Η Δήλωση Επιδόσεων Θα πρέπει να συνοδεύεται από πληροφορίες σχετικά με περιεχόμενες επικίνδυνες ουσίες (εφ' όσον αυτές υπάρχουν) στο προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών. Οι πληροφορίες για το περιεχόμενο επικίνδυνων ουσιών Θα πρέπει αρχικά να περιορίζονται στις ουσίες στις οποίες παραπέμπουν τα άρθρα 31 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΕΕ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).
  • Ο κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των Δοκιμών Αρχικού Τύπου (ΙΤΤ) που έχουν επιτευχθεί από τρίτο (μεταβίβαση και μεταξύ κατασκευαστών με συμφωνητικό/άδεια χρήσης). Βέβαια ο κατασκευαστής Θα πρέπει να τηρεί πλήρη Τεχνική Τεκμηρίωση (Σήμανση, Δήλωση Επιδόσεων, Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής). Υπεύθυνος για την ακρίβεια, την αξιοπιστία
    και τη σταθερότητα των εν λόγω αποτελεσμάτων της δοκιμής παραμένει ο κατασκευαστής που πραγματοποίησε τις Δοκιμές.
  • Η βασική απαίτηση δομικών κατασκευών για βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ανακυκλωσιμότητα των δομικών κατασκευών, των υλικών και των μερών τους μετά την κατεδάφιση, την ανθεκτικότητα των δομικών κατασκευών και τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον πρώτων υλών και δευτερογενών υλικών.
  • Κατά την αξιολόγηση της επίδοσης ενός προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας που αφορούν τη χρήση του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου που αυτά ενσωματώνονται.
  • Μπορούν να εφαρμοστούν απλουστευμένες διαδικασίες για πολύ μικρές επιχειρήσεις (απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ) οι οποίες μπορούν να ακολουθήσουν το σύστημα συμμόρφωσης 4 αντί για το σύστημα συμμόρφωσης 3, διατηρώντας όμως την κατάλληλη τεκμηρίωση. Με το σύστημα συμμόρφωσης 4 δίδεται η δυνατότητα στους ίδιους τους κατασκευαστές να εκτελούν τις Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ) χωρίς την εμπλοκή Κοινοποιημένου Φορέα (δηλ. Εργαστήριο Δοκιμών). Πλέον έχουμε 5 συστήματα βεβαίωσης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης.
  • Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διατηρεί σε αρχείο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) για τουλάχιστον 10 έτη την απαραίτητη Τεχνική Τεκμηρίωση (π.χ. αρχικές δοκιμές τύπου) και τη Δήλωση Επιδόσεων για κάθε έργο το οποίο εκτελεί.
  • Τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να συνοδεύονται από το σήμα CE, όπως καθορίζεται από το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο που αφορά το προϊόν (ΕΝ 14351-1 για κουφώματα, ΕΝ 13659 για ρολά & παντζούρια, ΕΝ 13561 για σίτες, ΕΝ 1279-5 για υαλοπίνακες) και από την Δήλωση Επιδόσεων. Η σήμανση CE Θα πρέπει να τοποθετείται σε όλα τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση επιδόσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Εάν δεν έχει καταρτιστεί δήλωση επιδόσεων, η σήμανση ΕΕ δεν Θα πρέπει να τοποθετείται.