ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε για να αποτελέσει ένα εργαλείο ελέγχου των κατασκευών αλουμινίου. Στο εγχειρίδιο περιγράφονται τα βασικά στοιχεία κατασκευής και τοποθέτησης ενός καλού και ποιοτικού κουφώματος. Ταυτόχρονα υπάρχουν δύο κατάλογοι ελέγχου έτσι ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος της κατασκευής από τον πελάτη. 

Σκοπός είναι να μπορεί να ενημερωθεί ο πελάτης για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενός σωστού κουφώματος και να δοθεί η δυνατότητα στον κατασκευαστή να προβάλει και να τεκμηριώσει τη σωστή εργασία κατασκευής και τοποθέτησης των κατασκευών από αλουμίνιο.

Ως βασική αρχή ισχύει ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και τοποθέτηση των κουφωμάτων (εξάρτημα, ψευτόκασες κ.λπ.) θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από το τεχνικό εγχειρίδιο του παραγωγού του συστήματος και να μην δημιουργούν φαινόμενα διάβρωσης.


Απαιτήσεις Κατασκευής

Η κατασκευή των κουφωμάτων θα πρέπει να γίνεται με την απαραίτητη προσοχή και λεπτομέρεια ακολουθώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του αντίστοιχου Τεχνικού Εγχειριδίου του παραγωγού του συστήματος.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται κατά την κατασκευή των κουφωμάτων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:


 Απαίτηση

 Έλεγχος
Θα πρέπει να υπάρχουν οπές απορροής στην κάσα του ανοιγόμενου κουφώματος. tick
Όταν το κούφωμα είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες θα πρέπει να χρησιμοποιείται προφίλ νεροσταλλάκτη όπου αυτό προβλέπεται από τον παραγωγό του συστήματος.  tick
Στο φύλλο του ανοιγόμενου κουφώματος θα πρέπει να γίνονται οπές απορροής στο πλαϊνό άνω μέρος του φύλλου.  tick
Στα συρόμενα κουφώματα θα πρέπει να γίνονται οπές απορροής στο προφίλ των οδηγών του κουφώματος.  tick
Απαιτείται καλή στεγάνωση μεταξύ φύλλου και μπινί, καθώς και μεταξύ τάπας και φύλλου - μπινί.  tick
Το κεντρικό λάστιχο της κάσας θα πρέπει να συγκολληθεί στα φάλτσα (45ο). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί λαστιχογωνιά, η οποία  θα συγκολληθεί με το σώμα του κεντρικού λάστιχου της κάσας.  tick
 Στην ένωση των προφίλ (φάλτσα) θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο στεγανωτικό υλικό (π.χ. αρμόκολλα). tick 
 Για τη στεγάνωση μεταξύ τζαμιών & προφίλ αλουμινίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ελαστικά παρεμβύσματα κατάλληλου μεγέθους  ανάλογα με το διάκενο του προφίλ και το πάχος του υαλοπίνακα. tick 
 Ανοιγόμενες πόρτες & μπαλκονόπορτες θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα σημεία στήριξης (π.χ. 3 μεντεσέδες). tick 

Τοποθέτηση

Τα κουφώματα αφού κατασκευαστούν, καθαρίζονται, ελέγχονται και συσκευάζονται, έτσι ώστε να μην προκληθούν φθορές κατά τη μεταφορά.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση των κουφωμάτων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 


 Απαίτηση

 Έλεγχος
Στην περίπτωση τοποθέτησης κουφώματος με θερμοδιακοπή, η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται πάνω σε πλαστικά τακάκια ή σε ειδικά ελαστικά εφόσον αυτό προβλέπεται από τον παραγωγό του συστήματος.  tick
Οι βίδες που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των κουφωμάτων θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες ή γαλβανισμένες ή επικαδμιωμένες. tick 
Θα πρέπει να γίνεται στεγάνωση των αρμών τόσο μεταξύ ψευτόκασας και κάσας αλουμινίου, όσο και μεταξύ λαμπά και κάσας του κουφώματος. tick 

Ολοκλήρωση Έργου

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης αφαιρούνται τα φιλμ από τα προφίλ και γίνεται οπτικός έλεγχος των κατασκευών.

Ο χώρος που εργάστηκε το συνεργείο τοποθέτησης καθαρίζεται και στη συνέχεια παραδίδεται στον πελάτη.

Θα πρέπει να γίνεται επίδειξη λειτουργίας στον πελάτη (εφ’ όσον αυτός παρευρίσκεται στο έργο) και να παραδίδονται γραπτές Οδηγίες Λειτουργίας, Συντήρησης & Καθαρισμού Κουφωμάτων.

Στον πελάτη θα πρέπει να δίδεται και Εγγύηση της Ποιότητας των όλων Προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί. Ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι δύο (2) έτη. Για να ισχύει η εγγύηση ο πελάτης θα πρέπει να τηρεί τους όρους συντήρησης και καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται περιοδική συντήρηση και καθαρισμός των κουφωμάτων, έτσι ώστε αυτά να διατηρούν τις πολύ υψηλές προδιαγραφές αντοχής τόσο στο χρόνο, όσο και στις καιρικές συνθήκες. Με τη σωστή χρήση, συντήρηση και καθαρισμό ο πελάτης μπορεί να συμβάλλει τόσο στην καλή τους λειτουργία, όσο και στην άψογη εμφάνισή τους.

Τέλος, θα πρέπει να δίδονται τα απαραίτητα έγγραφα για τη σήμανση CE όπως αυτά προσδιορίζονται από την Εθνική/Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα εκάστοτε εναρμονισμένα πρότυπα, τόσο για τα κουφώματα όσο και για τα εξώφυλλα (ρολά, παντζούρια, σήτες κ.λπ.).

Βασική προϋπόθεση για να ισχύουν όλα τα ανωτέρω είναι να υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ κατασκευαστή και πελάτη (ιδιώτης ή μηχανικός) ανάλογα και με τις απαιτήσεις του έργου. Ο πελάτης θα πρέπει να συμβουλεύεται τον κατασκευαστή για τις πιθανές ιδιαιτερότητες του κάθε έργου και μαζί να καταλήγουν στην επιλογή των βέλτιστων κατασκευών σχετικά με τις προδιαγραφές των υλικών, ώστε να μην θυσιάζουν την ποιότητα προς χάριν της χαμηλής τιμής και να μην παραβαίνουν τις διατάξεις ασφαλείας. Σημαντικό στοιχείο είναι να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες του σημείου τοποθέτησης.